Dle  ČMKU  je nutno zachovávat shodný bonitační řád,
který je platný v Klubu Welsh corgi a kelpií CZ.

...............................................................................................................................................................

Související odkazy: Uchovnění jedinci v ČR - PSIFENY

  ...............................................................................................................................................................

 

Bonitační řád platný v Klubu Welsh corgi a kelpií CZ

platný od 15.3.2014

 

Základní ustanovení

1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exterierových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro výběr chovných párů.

2. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu v ČR. Bonitace platí na celý život jedince.

3. Bonitační komise je tříčlenná. Předsedou bonitační komise je hlavní poradce chovu, nebo jím určený bonitér. Další členové komise by měli být buď posuzovateli exteriéru, nebo členové výboru. Bonitační komise je oprávněná ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci.

4. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí to však učinit nejpozději do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace. Jen tak může být jedinec rebonitován.

Specíální ustanovení

5. Veškeré údaje o bonitovaném jedinci jsou zaznamenávány na bonitační karty, na kterých jsou vyznačeny pomocí číselných a abecedních kódů přednosti a nedostatky bonitovaných jedinců. Originál bonitační karty obdrží majitel jedince a kopie zůstává k založení u hlavního poradce chovu. Každá bonitační karta je podepsána všemi členy bonitační komise.

6. Pro zařazení do chovu je možné chybění maximálně dvou zubů v rozsahu P 1 nebo M 3. Nadpočetné zuby nejsou posuzovány jako vyřazující vada. Klešťový skus dvou střeďáků umožňuje zařazení do chovu. Neplnochrupé jedince lze krýt jedině s jedinci plnochrupými.

7. U jedince, který má poškozený kterýkoliv zub v systému chrupu a hrozí jeho ztráta, či před nutnou extrakcí zubu z jakékoliv příčiny, je nutné předvést tohoto jedince před komisi, která je složena z hlavního poradce chovu a dvou členů výboru klubu. O této skutečnosti se sepíše zápis a dále je jedinec na bonitaci brán jako plnochrupý. Jakákoliv jiná ztráta zubu i případně doložená veterinárním potvrzením je posuzována jako chybějící zub, se všemi z toho plynoucími důsledky.

8. Pro plemeno AKE - k přihlášce k bonitaci je majitel bonitovaného jedince povinen přiložit doklad o vyšetření DKK (dysplazie kyčelního kloubu) s výsledkem max. do stupně FCI - C Výsledek vyšetření DOV (dědičných očních vad) s negativním nálezem předloží majitel při prvním použití psa či feny v chovu (nejpozději s odesláním hlášení o krytí) HPCH a poté opakovaně každé 2 roky. Z chovu jsou vyloučeni jedinci plemene AKE s DKK stupně FCI - D a vyšším a jedinci s pozitivním nálezem klinického nebo genetického vyšetření DOV .

9. Individuální bonitaci je možné povolit výborem klubu na žádost chovatele v odůvodněných případech. Žadatel musí plně uhradit náklady spojené s pořádání této bonitace.

10. Bonitované zvíře obdrží chovnou známku chovný, nebo vyřazen z chovu. Bonitační výsledek spolu s chovnou známkou se zapisuje do PP bonitovaného jedince a je podepsán předsedou bonitační komise. O celkové chovné známce rozhoduje bonitační komise hlasováním prostou většinou hlasů.

11. Bonitovaný jedinec může získat chovnou známku pouze za předpokladu, že bude po absolvování mezinárodní, národní, nebo klubové výstavy, ve třídě mladých nebo otevřené. Bonitaci je možno absolvovat a psa či fenu zařadit do chovu po dovršení 15 měsíců věku.

Všeobecná ustanovení

12. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky chovatelského řádu, kteří se mohou prokázat platným PP a kteří jsou v trvalém držení majitele. Jedinci musí být řádně očipováni.

13. U importovaných jedinců je povinností majitele předvést jej k posouzení na bonitaci i tehdy, splnil-li jedinec podmínky pro chovnost v zemi, odkud byl vyvezen.

14. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata. Při přijímání na bonitaci musí majitel předložit očkovací průkaz z řádným očkováním jako na kteroukoliv kynologickou akci, dle platných veterinárních předpisů.

15. Přihlášky na bonitaci jsou písemné poštou nebo e-mailem s kopií PP, dokladu o splněné výstavě (výstavního posudku) a uvedením termínu bonitace, na kterou se zájemce hlásí. Přihlášky přijímá hlavní poradce chovu nejpozději do sedmi dnů před konáním bonitace.

16. Hlavní poradce musí zkontrolovat, zda nedochází u přihlášeného jedince k opakované bonitaci a zda splňuje předepsané základní podmínky, tedy stáří a výstavu.