ZÁPISNÍ ŘÁD WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ
platný od 15. 3. 2014

 

I. Úvodní ustanovení


 1. Tento zápisní řád  je základní normou pro  řízení chovu čistokrevných plemen psů s průkazem
     původu ( dále jen PP), která jsou zastoupena ve Welsh corgi a kelpie klubu CZ (dále jen Klubu) ,   
     tj. australský kelpie (AKE, standard FCI č. 293),  welsh corgi cardigan (WCC, č. 38), welsh corgi   
     pembroke (WCP, č. 39).


 2. Cílem Klubu je cílevědomá plemenitba s využitím pouze chovných jedinců s PP, směřující
     k udržení a zlepšení kvality daného plemene, jeho charakteristických vloh a vlastností, jak jsou   
     popsány příslušnými standardy FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince.  


 3. Všechna ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro všechny členy Klubu i chovatele, kteří chovají 
     čistokrevné psy klubových plemen s průkazem původu, aniž jsou členy Klubu.
     Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Chovatelského řádu ČMKU a 
     Mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy.


II. Chov a jeho řízení


 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, respektující především zásady genetického zdraví
     jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy,
     jestliže zdědil standardní znaky, typ a povahu, pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady,
     které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.


 2. Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny, odpovídající platnému standardu
     FCI, s platným PP psa a zapsaní nebo registrovaní v plemenné knize, která je zároveň uznána
     FCI.

 
 3. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný
     plemennou knihou uznanou FCI, byli zařazeni do chovu po splnění podmínek chovnosti a jsou
     vedeni v registru chovných jedinců Plemenné knihy ČMKU.

 4. Chov v Klubu je chovem řízeným. Za řízení odpovídá chovatelská rada v čele s hlavním   
     poradcem chovu (HPCH), členy jsou regionální kontroloři a konzultanti pro jednotlivá plemena.  
     Členy rady jmenuje výbor Klubu. 

 5. Vzájemné krytí jedinců v přímé příbuzenské linii, fen nad 8 let věku, druhé krytí feny v jednom 
     roce schvaluje chovatelská rada individuálně v odůvodněných případech.
   
 6. V rámci řízeného chovu lze uplatnit registrovaný chov, kdy jeden z rodičů  je veden v tzv.
     registru. Registrovaný jedinec odpovídá standardu plemene,  ale nejsou u něho známi předci
     nebo je to jedinec pocházející ze země, jejíž  PP neuznává FCI. Nelze k chovu použít oba jedince
     zapsané v registru.
 
 7. Chovatel je povinen provést genetické vyšetření k ověření identity štěňat v případě 
     odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Náklady s tím spojené nese chovatel při prokázaném
     pochybení, pokud se podezření nepotvrdí, hradí náklady Klub.
 
 8. Klub je svými orgány oprávněn kontrolovat a sledovat:
     a)  zda jsou chovní jedinci v držení majitele, nebo jím zmocněného držitele,
     b)  v jakých podmínkách, t.j. ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod., jsou chovní jedinci a
          v jakém zdravotním stavu se nacházejí. Totéž platí i o jedincích, kteří ještě /už  chovní   
         nejsou a jsou v držení majitele, nebo jím zmocněného držitele,
     c)  jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.III. Chovatel, majitel, držitel
    
 1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě  právnická), která má
     vlastnické právo k chovnému psu nebo feně.
    
 2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn
     používat je k chovu.
    
 3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně 
     zaregistrována.
 
 4.  Práva a povinnosti majitele, držitele, chovatele:
     a) Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů
     oznámeny písemně HPCH a plemenné knize a zapsány v rubrice PP.
     b)  Změna držení -  u chovného psa neprodleně, u feny se zápisem vrhu musí být změna
     oznámena HPCH a plemenné  knize.
     c)  Při převodu březí feny budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo
     držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
     d)  Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis
     na chovatelskou stanici zesnulého.
     e)  V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize a HPCH
     souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními
     spolumajiteli.
     f)  Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky
     pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční
     krytí.
     g) Produkce jedinců bez průkazu původu jakéhokoliv plemene a podpora této činnosti je
     majitelům a držitelům zakázána. 
     h) Každý chovatel je povinen vést “Knihu odchovů” pro každou svou chovnou fenu a předložit
     ji na požádání kontrolním orgánům klubu. Každý majitel chovného-krycího psa je povinen
     vést “Knihu krytí” za stejných podmínek jako chovatel. Obě knihy jsou vázány na chovné
     jedince a v případě  převodu těchto jedinců na nové majitele musí být předány společně
     s průkazem původu.
     j) Chovatel, majitel nebo držitel jedince klubového plemene je povinen vytvořit podmínky a
     poskytnout potřebnou součinnost při kontrolách a dalších úkonech vyplývajících z tohoto
     řádu.
     k) Chovatel, majitel nebo držitel je povinen zajistit po všech stránkách dobré životní 
     podmínky pro jím chované jedince bez ohledu na jejich chovnou hodnotu.


IV. Podmínky pro zařazení do chovu

 
1. Pro zařazení do chovu se vyžaduje splnění těchto podmínek:
      - PP vystavený plemennou knihou uznanou FCI,
      - dosažení věku 15 měsíců u psů i fen,
      - absolvování výstavy se zadáváním titulu CAC (klubová, speciální, národní, mezinárodní)
        ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené, s hodnocením minimálně „velmi dobrý“
      - úspěšné absolvování bonitace a získání bonitačního kódu, opravňujícího k zařazení do chovu
      - u plemene AKE předložení dokladu o vyšetření DKK s výsledkem max. do stupně FCI - C


  2. Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamená bezprostředně po bonitaci  poradce chovu
      nebo předseda bonitační komise, určený výborem Klubu.
      Zápis do rejstříku chovných jedinců, včetně záznamu registrace do PP, provádí plemenná
      kniha ČMKU, které majitel předá PP i s přílohou u psů bezprostředně po bonitaci, u fen při
      zápisu prvního vrhu.

  3. Do chovu nejsou připuštěni:
      - jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje
      - psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující
      - jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo
        exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu

- u plemene AKE jedinci s DKK stupně FCI - D a vyšším, jedinci pozitivním nálezem klinického  
  nebo genetického vyšetření DOV (dědičných očních vad)

     - z chovu jsou vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci 
        agresivní.

  4. Majitel nebo držitel psa nebo feny, požadující zařazení jedince do chovu, musí při splnění
      podmínek pro zařazení do chovu v odůvodněných případech zajistit nezbytná veterinární
      vyšetření, dle požadavku orgánů Klubu, která potvrdí či vyvrátí existenci dědičných vad
      nebo zákrok provedený k jejich zakrytí, pokud by tím  došlo k ovlivnění zařazení jedince
      do chovu.

  5. U plemene AKE je majitel povinen doložit při prvním použití psa či feny v chovu (nejpozději s  
      odesláním hlášení o krytí) a poté každé 2 roky výsledek vyšetření DOV s negativním nálezem.

 

6. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) po dosažení věku minimálně 15 měsíců
      a naposledy v den dosažení stáří 8 let.  Výjimku z tohoto ustanovení může povolit  
      chovatelská rada za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny.
      Zdravotní stav musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně
      vyšetřen veterinárním lékařem.


V. Krycí list
   
 
1. Krycí list (dále jen KL) je základním dokumentem o schváleném a uskutečněném krytí,
      je nedílnou součástí přihlášky  vrhu.
      Platnost KL je časově  neomezená, platí ale jen pro fenu a krycí psy v něm uvedené.
   
  2. KL musí být vystaven i tehdy, jsou-li chovná fena i krycí pes v držení jednoho majitele.
 
  3. Krycí list musí obsahovat následující údaje:
      - jméno psa navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu,
      - jméno feny a číslo jejího zápisu,
      - jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
      - jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
      - místo a datum krytí,      
      - podpisy obou majitelů (držitelů ).
      - u plemene AKE kopie platného klinického vyšetření DOV obou rodičů s negativním výsledkem


  4. KL získá chovatel od členů chovatelské rady výboru nebo bude k dispozici na webových
      stránkách klubu. Chovatel si navrhne krycí psy sám nebo na doporučení  konzultanta pro
      plemeno či HPCH.
      Při plánovaném krytí v zahraničí musí majitel chovné feny předložit fotokopii průkazu         
      původu navrženého krycího psa.
    
VI. Krytí
    
  1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného KL.
 
  2. Podmínky pro krytí jedinců plemene AKE jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zápisního řádu - Podmínky  
      pro krytí jedinců plemene AKE a majitel krycího psa a chovatel jsou povinni se jimi řídit.
  

  3. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

  4. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes uvedený na krycím listu.

  5. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně
      24 hodin.

  6. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně
      způsobilá (veterinární lékař) a musí svým podpisem na KL potvrdit, že bylo užito semene
      dohodnutého psa. Inseminaci lze provést pouze se souhlasem majitele nebo držitele krycího
      psa. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi
      jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
      Platí veškerá ustanovení jako při krytí přirozenou cestou.
  
  7. Majitel (držitel) chovného psa je oprávněn krytí chovné feny odmítnout bez zdůvodnění.

  8. Po krytí vyplní držitel psa a chovatel krycí listy, jeden si ponechá majitel feny, který je
      zodpovědný za správnost údajů na KL, druhý majitel krycího psa.
 
  9. Majitel (držitel) chovného psa zanese bezprostředně po nakrytí  chovné feny údaje o krytí do
      Knihy krytí, KL – hlášení o krytí pošle do 7 dnů od krytí HPCH. V případě zahraničního krytí feny  
      zašle KL – hlášení o krytí chovatel. Hlášení a evidenci v Knize krytí podléhá i krytí zahraniční  
      feny.

  9. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-
      právního řízení.
      - pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok
      na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak
     - právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny
     - pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení
     peněz uhrazených za akt krytí
     - pokud fena nezabřezne ani po opakovaném náhradním krytí, nelze uplatňovat k majiteli
     krycího psa žádné další nároky


VII. Vrh
 
    1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o
        této skutečnosti písemně uvědoměn HPCH, včetně jména a adresy osoby, u které je fena
        umístěna. Na tuto osobu přecházejí po dobu umístění feny a vrhu povinnosti chovatele.
 
    2. Za období jednoho kalendářního roku může mít fena jeden vrh. Počet štěňat ve vrhu není 
        omezen. Když fena porodí pouze jedno štěně, je vrh započítáván jako regulérní.
  
    3. Do 7 dnů po narození štěňat je chovatel povinen informovat držitele psa a poslat KL – hlášení 
        o vrhu HPCH, se základními údaji: - datum krytí a vrhu,
        - počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,
        - pohlaví,
        - informaci o případném předání štěňat kojné feně, důvod předání, adresa držitele kojné feny
          a počet štěňat u ní umístěných
        - nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a HPCH do 75 dnů po krytí
          zasláním KL  s tímto údajem
 
    4. Utrácení štěňat i jiných zvířat v chovech smí provádět pouze veterinární lékař, a to v 
        případech uvedených v Zákoně na ochranu zvířat.

    5. Po porodu zapíše chovatel údaje o vrhu a jeho vývoji do Knihy odchovů, kterou předloží při
        kontrole vrhu. Po obdržení KL od chovatele, mu zašle HPCH potvrzenou Žádost o čísla zápisu
        a Přihlášku k zápisu štěňat.
        Žádost o čísla zápisu chovatel vyplní a zašle ve věku štěňat 3-4 týdny na Plemennou knihu
        ČMKU, po přidělení čísel zápisu označí veterinární lékař na žádost chovatele jednotlivá
        štěňata čipem na levou stranu krku a potvrdí úkon na formuláři Žádosti. 


    6. Po označení štěňat, ve věku 5-7 týdnů, chovatel dohodne s HPCH kontrolu vrhu, termín a 
        kdo z regionálních kontrolorů ji vykoná. Do 5 dnů po kontrole vrhu zašle kontrolor Zápis o 
        kontrole HPCH, kopii obdrží chovatel. Ten nejpozději do 10 týdnů po porodu zašle HPCH  
        vyplněnou Přihlášku k zápisu a potvrzenou Žádost o čísla zápisu a při prvním vrhu feny i 
        originál PP  k přeregistraci do rejstříku chovných jedinců.
 
    7. Kontrola vrhu, označení štěňat, přeregistrace  do rejstříku chovných jedinců, zhotovení PP
        štěňat se provádí na náklady chovatele.
 
    8. Chovatel je povinen zabezpečit odchovávaným štěňatům podmínky pro zdárný fyzický a
        psychický vývoj v souladu s požadavky standardu. Je zakázán jakýkoliv způsob ovlivňování
        růstu a vývoje štěňat, zejména nedostatečnou výživou nebo podáváním prostředků
        ovlivňujících růst. Za tyto se nepovažuje dotace krmiva vitaminovými a minerálními 
        prostředky.

    9. Štěně novému majiteli předává chovatel ve stáří minimálně 50 dnů života štěněte, po
        provedeném označení štěňat a kontrole vrhu. Před předáním musí být štěňata odčervena,
        doporučuje se vakcinace štěňat.
        Chovatel je povinen při prodeji štěněte upozornit  kupujícího na všechny  nedostatky, které
        jsou mu známé a které mohou ovlivnit chovnou hodnotu štěněte, nebo jeho  další vývoj.

   10. Prodej nebo vývoz štěňat prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.


 

VIII. Chovatelská stanice


  1. Chovateli může být registrován jeden název chovatelské stanice, bez ohledu na počet
      chovaných plemen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.


  2. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let, která je plně  
      způsobilá k právním  úkonům.

  3. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.

  4. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo 
      smluvním postoupením.

  5. Změna majitele nebo jména či bydliště majitele chovatelské stanice, musí být do jednoho 
      měsíce po změně ohlášena evidenci chovatelských stanic ČMKU a Klubu.

  6. Registrace chovatelské stanice zaniká: a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení,
                                                               b) úmrtím majitele, pokud chovatelská stanice nepřešla  
      na jeho dědice nebo na jiného písemně ustanoveného majitele

  7. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu 
      zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné 
      knize doloženo písemnou smlouvou.


IX. Zápis štěňat do plemenné knihy


   1.  PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy Klubem. Podkladem  pro zápis
       odchovu do plemenné knihy je platná přihláška vrhu.
 
   2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP  
       včetně dokladu o chovnosti.

   3. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která
       byla do okamžiku žádosti o zápis odchována, pozdější dohlášení štěňat není možné. Přihláška
       vrhu k zápisu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
  
   4. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně 
       (vzestupně) za sebou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či  
       hanlivá  slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická 
       hnutí. Délka  jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének.
 
    5. Jména štěňat v chovatelské stanici se nesmějí při opakování abecední řady opakovat.

 

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

  1. Jedincům importovaným s PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha  
      čísla zápisu.
 
  2. Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

  3. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem do latinky.


XI. Průkaz původu
   
  1. Průkaz původu (v celém textu PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném  FCI, 
      označeném znakem FCI a ČMKU.

 
  2. PP musí obsahovat: a) identifikační údaje o psu/feně  - plemeno
      - jméno a chovatelská stanice
      - pohlaví, datum narození
      - tetování/čipování
      - druh a barvu srsti
      - údaje o chovateli
                                b) nejméně tři generace předků FCI
                                c) přílohu k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.


  3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince. Cena jedince  
      zahrnuje i cenu PP.

 
  4. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit 
      přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.

 
  5. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

  
  6. Zápisy do přílohy PP, k tomuto účelu určené, provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná 
      kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci  
      sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo  
      zápis provedl.


XII. Export              

  
  1. PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být ČMKU označen:

      - razítkem EXPORT PEDIGREE, reliéfním razítkem se znakem ČMKU, hologramem, kulatým
      - razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka, jménem a kompletní adresou nového majitele.

 
  2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
 

XIII. Závěrečná ustanovení

 
  1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu chovatelem nebo majitelem (držitelem)    
      chovného jedince má za následek kárné řízení.

 

  PŘÍLOHA Č. 1  ZÁPISNÍHO ŘÁDU - Podmínky pro krytí jedinců plemene AKE 

 1. Povinné vyšetření dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a dědičných očních vad (DOV) a použití v
     chovu:

a) DKK - výsledek DKK musí být předložen při bonitaci.

-      DKK stupeň FCI - D a vyšší je vylučující z chovu - jedinec se stupněm DKK FCI - C se může spojovat jen s jedincem FCI - A

-      jedinec se stupněm DKK FCI - A se může spojovat s jedincem s FCI - A,B,C

-      jedinec se stupněm DKK FCI - B se může spojovat jen s jedincem s hodnocením FCI - A nebo B

Pokud není jeden z páru vyšetřen, musí být vždy spojen jen s jedincem s vyhodnocením DKK FCI - A

 

b) DOV - platné vyšetření DOV s negativním výsledkem musí být doloženo nejpozději při   
    odeslání krycího listu (Hlášení o krytí) HPCH.

- povinné klinické vyšetření. Povinnost vyšetřovat začíná před prvním použitím jedince v chovu (prvním krytím) a končí dnem dosažení 8. roku psa i feny, pokud již bylo vyštření provedeno 3x za život zvířete. Platnost klinického vyšetření je 2 roky, poté je nutno ho opakovat.

Jedinec s pozitivním výsledkem vyšetření DOV bude vyřazen z chovu.

 

 2. Příbuzenská plemenitba - ve 3. generaci smí být pouze jeden společný předek (otec+matka = 1.  
     generace)

 
3. Není povoleno opakované krytí psa a feny, u nichž se při prvním vzájemném spojení narodila  
    štěňata v nestandardních barvách (modrá s pálením a fawn s pálením).


4. Není povoleno další krytí feny, která již 2x rodila císařským řezem.