Zápis ze schůze Australian kelpie klubu ČR Konané dne 23.10.2010 ve Speřicích

29.10.2010 11:56

Zápis ze schůze Australian  kelpie klubu ČR

Konané dne 23.10.2010 ve Speřicích

 

Přítomni: Všichni členové výboru a příznivci plemene dle prezenční listiny, celkem 18 hlasujících.

 

Schůzi zahájil předseda klubu p.Tomáš Kánský a ihned se přešlo                         k projednávání jednotlivých bodů.

 

Chovnost – podmínky pro uchovnění musí být stejné jako v dosavadním  Welsh corgi a kelpie klubu. Byla předložena Dohoda o jednotných chovných podmínkách, která byla podepsána zástupci obou klubů.

 

Účastníci schůze byli seznámeni se zápisním a bonitačním řádem.

 

Další položkou na seznamu byly:

 

-          návrh poplatků v novém klubu

 

-          návrh žádosti pro ČMKU jako prozatímního člena

 

-          prohlášení o seznámení s řády a směrnicemi ČMKU

 

 

Na dotaz, proč se zakládá druhý klub, a co může nový klub nabídnout, bylo odpovězeno, že ohledně chovu kelpií je ještě mnoho nejasností, které je potřeba řešit a ČMKU jedná pouze s klubem, jako subjektem. Nebude jednat s jednotlivci a pokud chceme docílit nějakých změn, je potřeba s ČMKU jednat jako klub. Nový klub, jako samostatný klub pro kelpie se bude zabývat výhradně otázkami kelpií a řešit pouze problémy spjaté s naším plemenem.

 

Dotaz – proč registrace u ČMKU a ne u ČKS

Odpověď – ČMKU jako zastřešující organizace nám poskytuje, jako začínajícímu klubu, více výhod nežli ČKS, proto je i přes současný stop stav, co vydala ČMKU,  lepší počkat do valné hromady, která proběhne v březnu 2011 a podat žádost u ČMKU.

 

 

 

Návrh poplatků a hlasování:

 

Návrh poplatků přednesla Marcela Nováková

-          Členský příspěvek 400,- Kč na rok pro stávajícího člena.

-          Pro nového člena 400,-Kč plus 100,- Kč jako evidenční poplatek.

-          Při pozdní platbě členského příspěvku bude účtován poplatek navíc 100 Kč.

-          Bonitace 300,-Kč

-          Při individuální bonitaci, žadatel zaplatí veškeré výdaje spojené s touto bonitací.

-          Inzerce v  klubové ročence – 200,-Kč/ stránka/rok

-          Majitelé krycích psů – 100,-Kč za krytí v tuzemsku, ne v zahraničí

-          Vystavení krycího listů – 100,-Kč

      -    Inzerce na webových stránkách klubu 100,-Kč/měsíc

 

Hlasování:

Klíč:  pro/proti/zdrželi se hlasování

 

Návrh – členský poplatek ve výši 400,- Kč/rok, nový člen 500,- Kč

Hlasování        18/0/0             SCHVÁLENO

 

Návrh – poplatek za bonitaci  300,- Kč

Hlasování – 18/0/0     SCHVÁLENO

 

Návrh – vystavení krycího listu 100,-Kč

Hlasování – 18/0/0                SCHVÁLENO

 

Návrh – zpoplatnění inzerce na klubovém webu 100,- Kč na měsíc

Hlasování – 18/0/0                SCHVÁLENO

 

Návrh – zpoplatnění inzerce v klubové ročence – 200,-Kč za stránku

Hlasování – 18/0/0                SCHVÁLENO

 

Návrh – prozatímní zpoplatnění za krytí psem 100,-Kč, pro majitele psů

Hlasování – 4/14/0                ZAMÍTNUTO

 

Bonitace

dle  ČMKU  je nutno zachovávat shodný bonitační řád, proto bude přijat bonitační řád, který je platný v Klubu Welsh corgi a kelpií. Marcela Nováková jako poradce chovu  bonitační řád přečetla nahlas. Jediné, v čem bude bonitační řád odlišný je, že nadále nebude používán bonitační kódy, ale slovní hodnocení jedince. Ohledně slovního hodnocení byl vznesen dotaz na ČMKU a bylo nám odpovězeno, že to není v rozporu s ohledem na to, že druhý klub bude nadále používat bonitační kódy.

Hlasování o bonitačním řádu – 18/0/0         SCHVÁLENO

 

Poplatky pro zahraniční členy klubu

Návrh – zahraniční členové klubu budou platit poplatky ve stejné výši, budou pouze přepočteny dle aktuálního kurzu.

Hlasování 18/0/0                                           SCHVÁLENO

 

Poplatky pro nečleny klubu

Návrh - jelikož klub musí poskytovat chovatelský servis i nečlenům klubu, budou poplatky nečlenům klubu ztrojnásobeny.

Hlasování 18/0/0                                           SCHVÁLENO

 

Seznámení se s řády, předpisy a normativy ČMKU a zákonem na ochranu zvířat.

Bylo přečteno a hlasováno - 18/0/0              SCHVÁLENO

 

Zápisní řád ČMKU. Seznámení se s řádem. Bylo přečteno a hlasováno 

- 18/0/0                                                         SCHVÁLENO

 

Odsouhlasení data, do kterého je nutno odeslat přihlášky a odsouhlasení data pro provedení platby členských příspěvků pro rok 2011 

Návrh: přihlášky odeslané do 30.11. 2010 jsou považovány za stávajícího člena s poplatkem 400 Kč na rok. Přihlášky odeslané po tomto datu budou považovány za přihlášky nových členů, u kterých se bude při platbě počítat s evidenčním poplatkem.

Platba členského příspěvku bude v termínu od 1.1.2011 do 28.2.2011.         Číslo účtu bude ještě upřesněno.

Hlasování – 18/0/0                                        SCHVÁLENO

 

 

Platba členského poplatku za dalšího člena rodiny

Návrh – snížení členského poplatku za dalšího člena ve společné domácnosti o 100,.Kč. Příspěvek bude činit 300.-Kč

Hlasování  18/0/0                                          SCHVÁLENO

 

 

Logo

Po uzavření přihlášek proběhne na klubovém webu hlasování o logu klubu. Hlasování bude probíhat tímto způsobem – každý má jeden hlas a hlasovat se bude pomocí emailu, kdy k hlasování budou přizváni pouze členové klubu.

 

 

 

Diskuze

-          Termín další schůze bude upřesněn po valné hromadě ČMKU

 

-          Na opakované dotazy od chovatelů kelpií, k otázce výběru krycího psa a pravomocí poradce chovu k zakázání vybraného spojení bylo zodpovězeno PCH.

Odpověď poradce chovu (M. Nováková) – pokud se již dříve nevyskytla  v daném spojení  závažná genetická vada, nemá právo  poradce chovu dané spojení zakázat! Pokud dané spojení por. chovu nedoporučí, musí své odůvodnění sdělit písemně chovateli.                      I přes nedoporučení mu spojení nebude zakázáno, ale v případě výskytu  hrubých vad veškerá zodpovědnost přechází na chovatele, který nese následky tohoto nevhodného spojení.

 

-          Za příbuzenskou plemenitbu zodpovídá chovatel. Incest je zakázán.

 

-          Na žádost chovatele může poradce chovu po předchozí konzultaci doporučit chovateli krycího psa/psy. V žádném případě však poradce chovu nemůže nařídit určité spojení!

 

-          Není dána přesná lhůta na vydání krycích listů. Do další členské schůze bude termín a postup upřesněn

 

-          Možnost pořádání MR Australských kelpií v agility ve Zlíně  v příštím roce 2011.

 

-          Návrh na zřízení členské sekce na klubovém webu

 

-          Vydávání klubové ročenky či zpravodaje. Na vydávání klubového zpravodaje je zatím brzy, možnost vydání v elektronické podobě a pro ty, kteří nemají přístup k internetu (nutno nahlásit vedení klubu) bude vydáván  na jejich žádost v podobě tištěné (pouze v černobílé formě). Bude vydán nultý ročník klubové ročenky. Toto periodikum bude vydáváno jedenkrát ročně.

 

-          Návrh na hodnocení psů a na získání titulu Klubový šampion práce a šampion krásy

 

 

 

 Úkoly do další členské schůze

1)   vypracování postupu při vydávání a manipulaci s krycími listy,formulář krycího

listu

 

2)   předběžně vypracovat podmínky pro udělení titulu klubový šampion práce a krásy.

 

3)   Zjistit možnosti sponzorů pro MR v agility příštím roce 2011.

 

 

 

Poté byla schůze ukončena v 15,30 dne 23.10. 2010