Zápis ze setkání přátel a majitelů australských kelpií v Pitkovicích

13.03.2010 00:00

Zápis ze setkání přátel a majitelů australských kelpií v Pitkovicích dne 13.3. 2010

 

Počet účastníků: 18 osob schopných hlasování.

 

Program: možnost utvoření nového klubu a zhodnocení současného stavu chovu AKE v ČR

 

Marcela Nováková zahájila setkání a hned v úvodu přednesla požadavek na vytvoření nového klubu.

 

Žádost zdůvodnila neochotou ke změnám ve stávajícím klubu Welsh corgi a kelpie klub CZ. Od loňského setkání  v Pávově (konaného dne 10.102009) nebyla, kromě měření na bonitaci, uskutečněna ani jedna změna z usnesení z tohoto setkání,kde se sešel velký počet majitelů a přátel AKE. Stávající klub se touto problematikou zabýval jen na setkání výboru, a to dne 22.2.2009, kde sice projednal zápis z této schůze a doporučil doladit formální stránku a před schválením dořešit sporné body! Bohužel v zápisu není uvedeno komu, co výbor doporučil a které body je potřeba doladit a které body jsou sporné! Zápis z Pávova hovořil jasně a bylo to i odsouhlaseno/právoplatně se to i odhlasovalo. Por. chovu pí .Kleinové v červnu předala vypracovaný seznam i s doporučením a k využití v dalším chovu, kde v následné mail korespondenci pí.Kleinová připouští, že by z těchto poznatků měla vytvořit článek, který by byl vodítkem pro chovatele kelpií a měl by být uveden ve zpravodaji, popřípadě na webu. Bohužel již je  to více než 8 měsíců a nic se neděje. Pouze ve zpravodaji se dočteme že tyto podklady mají být předány p.Tancerovi! Nevím o důvodu proč, když p.Tancer se v chovu orientuje a toto bylo především vodítkem pro por.chovu! Navíc k předání mělo dojít 7.11 a dle tvrzení p.Tancera, podklady obdržel asi před 14 dny! Dále bylo upozorněno na poměrně velké nedostatky ve stanovách stávajícího klubu a pokud by došlo k rozboru dalších řádů bylo by tam opět nalezeno několik nesrovnalostí!

 

 

J.Tancer informoval o závěrech z vedení klubu – to, co se dohodlo na setkání v Pávově, není v souladu s chovatelským řádem současného klubu, proto nic nebylo bráno v úvahu. Ale po domluvě s paní Černou, jsou ochotni udělat popisové karty kelpií.

Jelikož nebyl zvolen žádný člen do výboru stávajícího klubu, není možnost chod klubu ovlivňovat. Jako konzultant není zván k účasti na jednání výboru klubu. Tím obhajoval nedostatek informací z chodu klubu. Vzhledem k tomu, že je týden před členskou schůzí, tak jsou údajně vedena jednání mezi p.Tancerem a p.Černou ohledně možnosti kelpie popisovat slovně a ne kódy. Na tuto problematiku upozornila p.Nováková již na členské schůzi v roce 2008, ale byla usazena že WCC i WCP používají kódové hodnocení a že se jim to osvědčilo a není tedy důvod k jinému řešení a i pro AKE budou nadále používány kódy!!!!

Dále informoval o přesunutí pasecí akce z dubnové Podkosti na termín 25-27.6 v Podkosti.

 

 

M.Nováková přečetla zprávu z loňského setkání vPávově. Vysvětlila rozdíly mezi barvami plavá a fawn ve vztahu k plemeni AKE. Byl vznesen dotaz na ČMKU,  zda je schopno zapsat barvu fawn do PP u kelpií místo barvy plavá. ČMKU s tímto problém nemá, záleží pouze na dohodě mezi klubem a ČMKU. Čímž p.Nováková dementovala výrok ze zápisu ze spol.schůze výboru klubu ze dne 22.2.2009 kde výbor informuje že ČMKU zapisuje pouze české názvy barev!

 

Kontrola „sporných“ bodů v bonitační kartě, která byla odsouhlasena v Pávově, ale klubem nebyla uznána. Písmena označující jednotlivé body bonitačního klíče jsou shodná se stávající kartou, pouze čísla označující jednotlivé možné varianty v daném bodě se liší. Domníváme se, že to nejsou zásadní změny a nebyl důvod je neschválit a nezahrnout do změn v bonit.kartě.

Debata k této. ot.: U corgi se tato bonitační karta používá už dlouho, ale v cizině těmto kodům nikdo nerozumí a byl dán návrh na popisnou kartu, kdy by se popsalo podobně jako na výstavě, s doporučením protějšku na krytí.

 

 

Diskuze o vytvořené nového klubu:

 

Toto téma se stalo téměř celou náplní setkání. Kdy byla zmíněna otázka financování nového klubu, kde pí.Nováková přednesla finanční rozvahu pro fungování nového klubu. Tuto rozvahu obhájila a nebylo větších námitek. Je ale samozřejmostí že to nebude na rozhazování, ale fungování nového klubu by s tímto bylo možné.

Dále pí.Nováková  přednesla návrh na strukturu fungování nového klubu. Opět se to setkalo s většinovou podporou. Bylo vzneseno několik dotazů na které bylo odpovězeno a dotazujícímu.

 

Dále proběhla diskuze na téma kontroly zdraví AKE kde současný klub nám nic nepřikazuje pouze doporučuje. Pokud mu někdo dodává výsledky takovéhoto vyhodnocení klub o ně nemá zájem a je dotyčný odkazován ať si je zašle na plemennou knihu. Většina diskutujících se shodla na nutnosti evidence zdravotních vyšetření nejen z důvodů zdravého chovu, ale kvůli sportovním aktivitám.

 

Bylo zmíněno i rozdělení plemene na tzv.pracovní a výstavní typ. Takto jsou kelpie děleny hned v několika státech. Na toto téma proběhla opět diskuze kde bylo několik položených otázek zodpovězeno.

 

 

 

 

Hlasování o novém klubu.

 

Počet osob: 18 + dvě plné moci + dva zprostředkované hlasy

 

Pro:             15 + dvě plné moci (paní Kalábová a paní Ruslerová) + jeden zprostředkovaný hlas

                     - pí.Šimáková

Proti              1  + jedno zprostředkované hlasování – p.Broukal

Zdrželi se:    2

 

 

Osmnácti hlasy byl přijat návrh na vytvoření samostatného klubu kelpií.

 

 

13.3.2010

R.Janovská